Estatuts de la Fundació

La modificació estatutària va ser autoritzada prèviament per Acord del Consell de Govern de dia 3 d’agost de 2012; aprovada per Acord del Patronat de dia 30 d’agost de 2012; elevada a públic mitjançant escriptura atorgada el 26 de setembre de 2012; i inscrita en el full registral corresponent del Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears mitjançant Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de 25 d’octubre de 2012.

Per tal de donar compliment a la previsió continguda a l’article 57.4 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Resolc

Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la modificació dels Estatuts de la Fundació per a l’Esport Balear.

Palma, 15 de novembre de 2012

El president de la Fundació

Carlos Delgado Truyols

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PER A L’ESPORT BALEAR

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Denominació i naturalesa

Amb la denominació Fundació per a l’Esport Balear, es constitueix una organització pública de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, el patrimoni de la qual es troba afectat de manera duradora a l’acompliment de les finalitats d’interès general que es detallen en l’article 7 d’aquests Estatuts.

Article 2

Personalitat i capacitat

Una vegada inscrita en el Registre de Fundacions, la Fundació constituïda té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar; en conseqüència, pot dur a terme tots els actes necessaris per acomplir la finalitat per a la qual s’ha creat, amb subjecció al que estableix l’ordenament jurídic.

Article 3

Règim jurídic

La Fundació es regeix per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i les altres disposicions legals vigents; per la voluntat de les persones fundadores manifestada en aquests Estatuts, i per les normes i les disposicions que el Patronat estableixi per interpretar-les i desplegar-les.

La Fundació per a l’Esport Balear té la consideració de poder adjudicador d’acord amb el que estableix l’article 3.3 b del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

D’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la Fundació té el caràcter de mitjà propi de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de tots els seus ens instrumentals que, d’acord amb la Llei esmentada, hagin de ser considerats poders adjudicadors, sempre que es compleixin les condicions a què es refereix l’apartat 5 d’aquest article.

A aquest efecte, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot encarregar a la Fundació l’execució de qualsevol actuació material relacionada amb els seus objectius continguts en l’article 7 d’aquests Estatuts, sense que, per la seva banda, la Fundació pugui participar en cap licitació de contractació pública convocada per aquesta Administració o per entitats instrumentals. La contraprestació a favor de la Fundació per raó dels encàrrecs de gestió que rebi d’aquests poders adjudicadors s’ha d’ajustar a les tarifes que aprovi l’Administració autonòmica, les quals s’han de calcular segons els costs reals imputables a l’execució dels projectes, tot tenint en compte especialment la informació que, a aquest efecte, aporti la Fundació. En tot cas, les tarifes aplicables a cada encàrrec s’han d’aprovar amb anterioritat a la formalització dels actes o acords que contenguin els encàrrecs de gestió per mitjà d’una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’esports.

En tot cas, el caràcter de mitjà propi de la Fundació a què es refereixen els apartats anteriors exigeix que la Fundació compleixi els criteris per poder ser considerada fundació del sector públic autonòmic, en els termes establerts en l’article 55.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. D’aquesta manera, en el cas que no es compleixin aquests criteris, la Fundació no ha d’adquirir o, si escau, ha de perdre la seva condició de mitjà propi instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 4

Nacionalitat i domicili

La Fundació té nacionalitat espanyola.

El domicili de la Fundació és al carrer de l’Uruguai, s/n 07010 de Palma (Illes Balears).

El Patronat pot promoure el canvi de domicili mitjançant la modificació estatutària oportuna, i ha de comunicar-ho immediatament al Protectorat en la manera que preveu la legislació vigent.

Article 5

Àmbit d’actuació

La Fundació desenvolupa les seves activitats a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears i pot col·laborar en qualsevol altre àmbit territorial amb altres organitzacions i entitats per a la consecució dels seus fins.

TÍTOL II

FINALITATS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

Article 6

Finalitats

Les finalitats de la Fundació són:

 1. Promoure i desenvolupar l’esport balear, individual i col·lectiu, d’alt nivell.
 2. Promocionar la imatge esportiva de les Illes Balears o dels seus esportistes i clubs esportius.
 3. Posar a disposició dels esportistes que tenguin aptituds per aconseguir un alt rendiment esportiu tots els mitjans materials, humans, tècnics, científics i la seva aplicació, per aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives.
 4. Ser el centre docent de l’Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb les competències per impartir i autoritzar l’ensenyament i la formació esportiva, sens perjudici de les competències que pertoquin a la conselleria corresponent en matèria d’ensenyament reglat.
 5. Compartir la responsabilitat i el control de la tecnificació esportiva amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’esports; la seva gestió és conjunta amb les federacions autonòmiques implicades en programes esportius de tecnificació i alt rendiment esportiu.
 6. Supervisar conjuntament amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’esports l’aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments com esport i dona i esport i discapacitat.
 7. Formar el personal tècnic esportiu.
 8. Impulsar la investigació científica i tècnica relacionada amb l’activitat física i l’esport, i també el seu desenvolupament tecnològic, d’acord amb l’evolució europea i mundial en aquest camp.
 9. Promoure la investigació i l’especialització en el camp de la medicina esportiva.
 10. Promoure i desenvolupar el voluntariat esportiu.
 11. Prestar una formació esportiva integral i especialitzada destinada a les persones amb discapacitat.
 12. Aconseguir recursos per destinar-los a programes d’atenció, suport, investigació i innovació en matèria d’esports.
 13. Tenir i mantenir un fons documental i bibliotecari que doni suport a la difusió i la investigació esportiva.
 14. Tenir i mantenir un centre que promogui i doni a conèixer els èxits de l’esport balear, mitjançant la figura d’un museu o centre d’interpretació de l’esport.
 15. Dur a terme actuacions derivades de l’execució de la normativa vigent en matèria d’esports que li encarregui qualsevol institució pública de les Illes Balears.
 16. Qualsevol altra relacionada amb les finalitats esmentades que acordi el Patronat.

Article 7

Activitats fundacionals

Per assolir les seves finalitats, la Fundació pot dur a terme les activitats següents:

 1. Crear els centres i les unitats d’estudi, docència, investigació i rendiment esportiu que consideri adequades, de les quals tindrà cura del manteniment i el desenvolupament.
 2. Encarregar-se de tot el que sigui necessari per al bon funcionament de la Fundació: lloguer, adquisició, construcció i alienació d’edificis o d’altres béns immobles propietat de la Fundació, com també la millora dels existents.
 3. Finançar els departaments d’investigació, ensenyament, rendiment esportiu i valoració de l’esportista amb les dotacions corresponents.
 4. Signar acords amb empreses privades o d’altres organismes i entitats públiques per al desenvolupament de programes d’investigació, docents o d’assistència en l’àmbit esportiu, amb finançament unilateral o mixt.
 5. Adquirir tot el material tècnic, científic o docent i els béns de l’equip que siguin necessaris per complir els seus objectius, com també alienar-los quan ja no siguin necessaris per a aquests fins o hagin quedat obsolets.
 6. Poder fer ús , si s’escau, dels edificis, del material científic i tècnic dels béns d’equip de qualsevol dels membres fundadors mitjançant els convenis corresponents.
 7. Fer-se càrrec de l’ús i la destinació de les instal·lacions del Poliesportiu Prínceps d’Espanya i de les instal·lacions esportives del Govern de les Illes Balears, si s’escau, per dur-hi a terme els fins que s’assenyalen en l’article anterior.
 8. Crear i concedir premis per a treballs d’investigació o a esportistes avantatjats.
 9. Crear i adjudicar beques, tant per als estudis propis de la Fundació com per a la investigació i per al desenvolupament tècnic dels esportistes.
 10. Finançar publicacions, editar llibres i adquirir material tècnic i acadèmic, tant si són de la Fundació o d’acord amb altres entitats públiques o privades.
 11. Crear i mantenir una borsa de treball per ajudar a la col·locació dels alumnes i els esportistes integrats en els programes del centre.
 12. Promoure i coordinar les pràctiques d’alumnes en centres esportius.
 13. Formalitzar acords o convenis, si s’escau, amb les administracions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 14. Promoure la pràctica de l’esport adaptat.
 15. Obtenir recursos econòmics de qualsevol persona física i jurídica, pública o privada, per destinar-los a les activitats fundacionals.
 16. Organitzar esdeveniments esportius amb la finalitat de promocionar i desenvolupar l’esport a les Illes Balears.
 17. Participar amb equips o esportistes de les Illes Balears en competicions esportives oficials.
 18. Organitzar o promoure la realització de congressos, seminaris i jornades amb la finalitat d’afavorir la promoció i el coneixement de l’esport.
 19. Promoure i executar plans de millora d’instal·lacions esportives a les Illes Balears.
 20. Qualsevol altra activitat anàloga que contribueixi al compliment dels fins de la Fundació.

Article 8

Llibertat d’actuació

El Patronat té llibertat plena per determinar les activitats de la Fundació que tendeixin a aconseguir els objectius concrets més adequats o convenients en cada moment, a judici del Patronat i dins l’acompliment de les seves finalitats.

Article 9

Determinació de les persones beneficiàries

El Patronat ha d’elegir les persones beneficiàries dels seus recursos, amb criteris d’imparcialitat i no-discriminació, d’entre les que tinguin les característiques següents:

 1. Formar part del sector de població que atén la Fundació, en el cas de persones físiques, o desenvolupar programes a favor de la investigació, la formació, la integració, la gestió de processos, etc., en el camp de l’esport en el cas de persones jurídiques.
 2. Ser demandant de la prestació, el servei o el finançament que la Fundació pot oferir.
 3. No tenir els mitjans adequats per obtenir els mateixos beneficis que els que presta la Fundació..
 4. Complir els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat per a cada programa.

Article 10

Finalitat de les rendes i dels ingressos

Almenys el 70 % dels resultats de les explotacions econòmiques que es desenvolupin i dels ingressos que s’obtinguin per qualsevol altre concepte, una vegada deduïdes les despeses realitzades per obtenir-los, s’ha de destinar a acomplir les finalitats fundacionals. La resta s’ha de destinar a incrementar la dotació fundacional o les reserves, segons un acord del Patronat.

La Fundació pot fer efectiva aquesta obligació en el període comprès entre l’inici de l’exercici en el qual s’obtinguin els resultats i els ingressos i els quatre anys següents al tancament d’aquest exercici.

TÍTOL III

ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

Article 11

Òrgans

 1. Òrgans de la Fundació
  1. La Fundació es regeix pel Patronat, que és l’òrgan de govern i representació.
  2. El president.
  3. El secretari.
  4. L’òrgan de direcció, que és el gerent.
 2. Òrgans de representació de la Fundació
  1. El president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ocupa la presidència d’honor i exerceix l’alta representació institucional de la Fundació.
  2. El president d’honor pot assistir a les reunions del Patronat en qualsevol moment.

Capítol I

Patronat

Article 12

Naturalesa

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, i executa les funcions que li corresponen amb subjecció a allò que disposen l’ordenament jurídic i aquests Estatuts.

Article 13

Composició i organització del Patronat

 1. El Patronat està compost pels membres següents:
  • El conseller competent en matèria d’esports del Govern de les Illes Balears, que n’és el president.
  • Un representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts, amb rang de director general, que n’és vocal.
  • El director general competent en matèria d’esports del Govern de les Illes Balears, que n’és vocal.
  • El director general competent en matèria de turisme del Govern de les Illes Balears, que n’és vocal.
  • El secretari general de la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’esports, que n’és vocal.
  • Un representant de la conselleria competent en matèria d’esports, amb rang de director general, que n’és vocal.
  • Un membre en representació de l’Assemblea Balear de l’Esport, que n’és vocal.
  • El gerent, que hi actuarà en qualitat de secretari del Patronat, amb veu i sense vot.

Article 14

Durada del mandat

Els patrons nats exerceixen les seves funcions de manera indefinida, mentre ocupin el càrrec pel qual foren nomenats.

Els patrons electes exerceixen les seves funcions durant quatre anys i poden ser reelegits un nombre indefinit de vegades.

Article 15

Nomenament i substitució de membres del Patronat

El nomenament de membres electes és competència del Patronat, a proposta dels òrgans competents.

El termini per cobrir vacants és de dos mesos des que es produeix la vacant.

Els acords per nomenar membres són vàlids sempre que s’aprovin per majoria absoluta dels vots del Patronat.

Article 16

Acceptació del càrrec de patró

Els patrons comencen a exercir les seves funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec en un document públic, en un document privat amb la signatura legitimada per un notari o mitjançant la compareixença amb aquest efecte al Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot acceptar el càrrec davant el Patronat, cosa que s’ha d’acreditar amb un certificat que expedeix el secretari, amb la signatura legitimada notarialment.

En qualsevol cas, l’acceptació s’ha de comunicar formalment al Protectorat i s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions.

Article 17

Cessament de patrons

 1. El cessament dels membres del Patronat de la Fundació es produeix en els supòsits següents:
  1. Mort o declaració de mort.
  2. Renúncia comunicada amb les formalitats oportunes.
  3. Incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb el que estableix la llei.
  4. Cessament en el càrrec per raó del qual varen ser nomenats membres nats del Patronat.
  5. Resolució judicial.
  6. A proposta del mateix òrgan que els va proposar (únicament en el supòsit de patrons electes).
 2. La renúncia es pot fer per qualsevol dels mitjans i els tràmits prevists per acceptar el càrrec de patró.

Article 18

El president

 1. Corresponen al president les funcions següents:
  1. Exercir la representació de la Fundació en judici o fora de judici, sempre que el Patronat no l’hagi atorgada expressament a un altre membre.
  2. Disposar la convocatòria de les sessions del patronat i fixar-ne l’ordre del dia.
  3. Presidir les sessions i dirigir i moderar el desenvolupament dels debats; sotmetre a votació els acords, i proclamar el resultat de les votacions.
  4. Vetllar per l’execució correcta dels acords que adopti el Patronat.
  5. Vetllar pel compliment de la llei i dels Estatuts.
  6. Visar les actes de reunió de les sessions i els certificats dels acords del Patronat.
  7. Qualsevol altra facultat que legalment o estatutàriament se li atribueixi.

En els casos d’absència o malaltia del president, el substituirà el director general competent en matèria d’esports.

Article 19

El secretari

 1. Correspon al secretari del Patronat:
  1. Convocar les sessions per ordre del president i fer les convocatòries dels membres del Patronat.
  2. Assistir a les sessions del Patronat, amb veu i sense vot.
  3. Conservar la documentació de la Fundació i reflectir degudament en el llibre d’actes del Patronat el desenvolupament de les sessions.
  4. Expedir certificats dels acords que adopti el Patronat amb el vistiplau del president.
  5. Qualsevol altra funció inherent al seu càrrec o que s’estableixi expressament en els Estatuts de la Fundació.
 2. Sens perjudici d’altres previsions de suplència que determinin els Estatuts, el Patronat pot nomenar un vicesecretari que assumeix les funcions del secretari en el cas de vacant, absència o malaltia.

Article 20

Facultats del Patronat

 1. La competència del Patronat s’estén a resoldre les incidències de tot el que concerneix el govern, la representació i l’administració de la Fundació, i també la interpretació i la modificació d’aquests Estatuts.
 2. Independentment de les funcions que li atorguen aquests Estatuts, i sens perjudici de sol·licitar al Protectorat les autoritzacions preceptives, són facultats del Patronat, a títol merament enunciatiu, entre d’altres:
  1. Exercir l’alta direcció, la inspecció, la vigilància i l’orientació de la tasca de la Fundació.
  2. Interpretar els Estatuts fundacionals i desplegar-los amb la normativa complementària oportuna, si n’hi ha. També, adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, sempre que resulti convenient per als interessos de la Fundació o per aconseguir les seves finalitats.
  3. Acordar l’obertura i el tancament dels seus centres i les seves oficines i delegacions.
  4. Nomenar apoderats generals o especials, i atorgar els poders necessaris per dur-los a terme i també per revocar-los.
  5. Aprovar els plans d’actuació prevists en la normativa aplicable, els pressuposts i els comptes anuals, com també les seves modificacions.
  6. Adoptar acords sobre la fusió, l’extinció i la liquidació de la Fundació en els casos que estableix la llei.
  7. Acordar les mesures per a l’administració dels béns i els drets de la Fundació.
  8. Acordar la subscripció de convenis, concerts o contractes amb entitats, empreses o persones, públiques o privades, i determinar els supòsits en els quals és necessària l’autorització prèvia del Patronat per contractar.
  9. Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i assignar en aquesta matèria les atribucions del gerent.
  10. Autoritzar, disposar i ordenar els pagaments la competència dels quals no s’hagi atribuït a altres òrgans de la Fundació.
  11. Contractar tot tipus d’operacions financeres i de crèdit a curt o llarg termini.
  12. Dissenyar la política del personal de la Fundació i autoritzar els contractes.
  13. Delegar les seves facultats en un o més patrons, encara que no es poden delegar l’aprovació del pla d’actuació, els comptes anuals i els pressuposts; la modificació dels Estatuts; la fusió i la liquidació de la Fundació, i els actes que requereixen l’autorització del Protectorat.
  14. Qualsevol altra facultat no atribuïda expressament a un altre òrgan de la Fundació.

Article 21

Sessions del Patronat i convocatòria

El Patronat s’ha de reunir almenys dues vegades l’any, i totes les vegades que calguin per al bon funcionament de la Fundació. Correspon al president acordar la convocatòria dels membres a les sessions del Patronat, a iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti un terç dels membres. En aquest cas, en la sol·licitud de convocatòria adreçada al president han de constar els assumptes que s’hagin de tractar.

El secretari ha de redactar la convocatòria de reunió i trametre-la a cada un dels membres, amb almenys cinc dies naturals d’antelació a la data de la sessió. Ha d’utilitzar un mitjà que permeti deixar constància de la recepció. En la convocatòria cal indicar el lloc, el dia i l’hora de la sessió, i també l’ordre del dia dels assumptes dels quals s’ha de tractar.

No és necessari fer una convocatòria prèvia quan hi siguin presents tots els patrons i acordin per unanimitat tenir una reunió com a Patronat.

Article 22

Manera de deliberar i de prendre els acords

 1. La sessió del Patronat queda constituïda vàlidament quan hi assisteixen almenys la meitat més un dels membres.
 2. Els acords del Patronat són executables immediatament i han de ser aprovats per la majoria dels vots dels membres presents o representats en la sessió. El president disposa de vot de qualitat en els casos d’empat.
 3. No obstant això, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat per aprovar acords que es refereixin a:
  1. La reforma o modificació dels Estatuts.
  2. El nomenament de nous patrons i càrrecs en el Patronat.
  3. Els cessaments de patrons electes i càrrecs, amb causa legal o estatutària.
  4. L’alienació i el gravamen dels béns integrants del seu patrimoni.
  5. L’aprovació dels comptes i del pla d’actuació.
  6. La fusió i l’extinció de la Fundació.
 4. El secretari ha d’estendre una acta de les sessions del Patronat, que han de signar tots els membres presents i s’ha d’aprovar a la mateixa sessió o a la següent. L’acta ha de contenir necessàriament els assistents, presents o representats, l’ordre del dia de la sessió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s’ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions si ho sol·liciten els patrons i el contingut dels acords adoptats. Una vegada aprovada, s’ha de transcriure al llibre d’actes corresponent i l’han de signar el secretari i el president.

Article 23

Obligacions del Patronat

En la seva actuació, el Patronat s’ha d’ajustar a la legislació vigent i a la voluntat de les persones fundadores, manifestada en aquests Estatuts.

Correspon al Patronat acomplir les finalitats fundacionals i administrar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació, i mantenir-ne plenament el rendiment i la utilitat.

El Patronat ha de donar informació suficient sobre les finalitats i les activitats de la Fundació perquè les coneguin les persones beneficiàries i la resta de persones interessades. A tal fi, s’ha d’editar anualment la memòria d’actuació de la Fundació.

Article 24

Obligacions i responsabilitat dels patrons

 1. Entre d’altres, són obligacions dels patrons:
  1. Fer que s’acompleixin les finalitats de la Fundació.
  2. Assistir a les sessions a què siguin convocats.
  3. Ocupar el càrrec amb la diligència d’un representant lleial.
  4. Mantenir en bon estat de conservació i producció els béns i els valors de la Fundació.
  5. En les seves actuacions, complir el que determinen les disposicions legals vigents i aquests Estatuts.
 2. Els patrons han de respondre solidàriament davant la Fundació pels danys i els perjudicis que causin per actes contraris a la llei o als Estatuts o pels actes realitzats sense la diligència amb què han d’ocupar el càrrec.
 3. Queden exempts de responsabilitat els que hagin votat en contra de l’acord i els que provin que, sense haver intervingut per adoptar-los i executar-los, desconeixien que s’havien adoptat o, sabent-ho, hagin fet tot el possible per evitar el dany o s’hagin oposat expressament a executar-los.

Article 25

Caràcter gratuït del càrrec de patró

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament i no poden percebre, en cap cas, cap retribució ni dieta per desenvolupar-ne les funcions.

No obstant això, els patrons tenen dret que se’ls reemborsin les despeses, justificades degudament, que els ocasioni exercir la seva funció.

Capítol II

El gerent

Article 26

El gerent

El Patronat ha de nomenar un gerent, que és l’òrgan superior unipersonal de gestió de la Fundació, a proposta del president. El nomenament ha de recaure en una persona de prestigi reconegut i amb un perfil professional adequat.

El gerent ha de mantenir amb la Fundació una relació de naturalesa laboral, com a personal d’alta direcció, que es regeix per les clàusules estipulades en el contracte de treball corresponent i, supletòriament, per les disposicions vigents en matèria laboral. Aquest càrrec és incompatible amb l’exercici de la funció pública, d’acord amb el que estableix l’article 130 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Al gerent li és d’aplicació la normativa reguladora del règim d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs.

La retribució bruta anual del gerent, que el Patronat ha d’aprovar en el moment del nomenament i abans de signar el contracte de treball, ha de respectar en tot cas els límits prevists en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El gerent ha d’assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot.

Article 27

Funcions del gerent

 1. Corresponen al gerent les funcions següents:
  1. Establir, aprovar i fer complir les normes globals de funcionament intern de la Fundació i les de cada una de les unitats organitzatives.
  2. Elaborar i proposar al Patronat el projecte de pressupost anual de despeses i ingressos i, si s’escau, les modificacions pressupostàries que hi hagi i també els comptes anuals i l’inventari.
  3. Administrar i gestionar amb caràcter ordinari el patrimoni de la Fundació d’acord amb les lleis i les atribucions conferides pel Patronat, al qual n’ha de retre comptes, i mantenir degudament actualitzat l’inventari de béns.
  4. Ordenar els pagaments i gestionar la tresoreria d’acord amb els criteris aprovats pel Patronat.
  5. Adquirir béns i serveis, i dur a terme contractes d’acord amb les quanties i els límits que respecte a això hagi aprovat el Patronat. La contractació s’ha d’ajustar al que disposa l’article 46.5 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, en relació amb el que hi sigui d’aplicació de la legislació en matèria de contractes del sector públic.
  6. Vigilar el compliment correcte dels principis i els criteris aplicables a la comptabilitat de la Fundació, i supervisar-la.
  7. Proposar al Patronat el nomenament i la destitució dels càrrecs dels directors d’àrea de la Fundació.
  8. Desenvolupar la política de personal dissenyada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, concertar o rescindir relacions laborals, seleccionar el personal laboral, acordar les sancions i executar les actuacions que, en aquesta matèria, li siguin encomanades.
  9. Exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació del personal.
  10. Exercir de secretari de la Comissió Executiva.
  11. Informar regularment i, almenys trimestralment, el Patronat dels resultats de gestió, operatius i financers.
  12. Exercir, en cas d’urgència, per apoderament del president, les accions, les excepcions, els recursos i les reclamacions judicials i administratives necessàries en defensa dels drets i els interessos de la Fundació, de la qual cosa ha de donar compte al Patronat en la primera sessió que es faci.
  13. Elaborar l’informe anual d’activitat i la declaració de garantia de la gestió, prevists en l’article 18 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o en la norma que la substitueixi.
 2. El gerent respon de les seves actuacions davant el Patronat de la Fundació amb independència i sens perjudici de qualsevol altra responsabilitat que li pertoqui.
 3. El gerent és la persona que exerceix la secretaria del Patronat, amb veu i sense vot, i no té la condició de patró.

Capítol III

Funcionament de la Fundació

Article 28

Estructura

 1. Quant al seu funcionament, la Fundació s’estructura en dues àrees, cadascuna de les quals té un director amb la categoria de personal directiu professional, i ambdues tenen el suport d’una unitat administrativa i de serveis comuns.
  1. Àrea de Promoció i Patrocini: té com a finalitats prioritàries les recollides en el títol II, Finalitats i activitats de la fundació, concretament en els punts a), b), c), f), l) i n) de l’article 6:
   • Promoure i desenvolupar l’esport balear, individual i col·lectiu, d’alt nivell, mitjançant l’habilitació de recursos propis derivats de l’administració o d’empreses privades que facin possible aquest objectiu.
   • Promoure la imatge esportiva de les Illes Balears o dels seus esportistes i clubs esportius.
   • Posar a disposició dels esportistes que tenguin aptituds per aconseguir un alt rendiment esportiu tots els mitjans materials, humans, tècnics, científics i la seva aplicació, per aconseguir alts nivells en les grans competicions esportives.
   • Aconseguir recursos per destinar-los a programes d’atenció, suport, investigació i innovació en matèria d’esports.
   • Tenir i mantenir un centre que promogui i doni a conèixer els èxits de l’esport balear, mitjançant la figura d’un museu o un centre d’interpretació de l’esport.
   • Supervisar, conjuntament amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’esports, l’aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments com esport i dona i esport i discapacitat.
  2. Àrea de l’Escola Balear de l’Esport (tecnificació i formació): té com a finalitats prioritàries les recollides en el títol II, Finalitats i activitats de la fundació, article 6, punts d), e), f), g), h) i), k) i m).
   • Ser el centre docent de l’Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb les competències per impartir i autoritzar l’ensenyament i la formació esportiva, sens perjudici de les competències que, en matèria d’ensenyament reglat, corresponguin a la conselleria corresponent.
   • Compartir la responsabilitat i el control de la tecnificació esportiva amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’esports; la seva gestió és conjunta amb les federacions autonòmiques implicades en programes esportius de tecnificació i alt rendiment esportiu.
   • Supervisar conjuntament amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’esports l’aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments com esport i dona i esport i discapacitat.
   • Formar el personal tècnic esportiu.
   • Impulsar la investigació científica i tècnica relacionada amb l’activitat física i l’esport, i també el seu desenvolupament tecnològic, d’acord amb l’evolució europea i mundial en aquest camp.
   • Promoure la investigació i l’especialització en el camp de la medicina esportiva.
   • Prestar una formació esportiva integral i especialitzada destinada a les persones amb discapacitat.
   • Tenir i mantenir un fons documental i bibliotecari que doni suport a la difusió i la investigació esportiva.
  3. Unitat Administrativa i de Serveis Comuns: incorpora les tasques pròpies d’administració, secretaria, comptabilitat, tresoreria, informàtica, premsa, contractació i assessorament jurídic, i dependrà directament de la gerència de la Fundació.
 2. Les funcions i les responsabilitats dels directors de cada una de les àrees que es constitueixin —Promoció i Patrocini i Escola Balear de l’Esport— han de recaure en una persona amb un perfil professional adequat i han de mantenir amb la Fundació una relació de naturalesa laboral, com a personal d’alta direcció, que es regeix per les clàusules estipulades en el contracte de treball corresponent i, supletòriament, per les disposicions vigents en matèria laboral. Aquest càrrec és incompatible amb l’exercici de la funció pública, d’acord amb el que estableix l’article 130 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 3. Les funcions bàsiques de cada direcció d’àrea són les següents:
  1. Exercir la responsabilitat davant la gerència de l’elaboració, la inspecció i l’avaluació dels projectes o programes inclosos en la seva àrea.
  2. Substituir el gerent en absència o per delegació.
  3. Informar tècnicament la gerència dels expedients requerits.
  4. Dirigir el personal al seu càrrec, establint normes oportunes per al correcte funcionament tècnic de l’àrea.
  5. Gestionar conjuntament amb la gerència els temes de responsabilitat directa amb l’àrea.
  6. Proposar a la gerència les sol·licituds o incidències de l’àrea, amb l’emissió prèvia de l’informe corresponent.
  7. Elevar a la gerència l’avantprojecte dels projectes o programes tècnics d’actuació anual, valorats pressupostàriament.
  8. Establir contacte amb persones i entitats en nom de la Fundació per desenvolupar els projectes o programes de la manera més adequada possible.
  9. Proposar la inversió més adequada per desenvolupar els projectes o programes.
  10. Confeccionar la memòria anual d’activitats de la seva àrea.
  11. Altres funcions assenyalades des de la gerència.

Article 29

Comissions

Per acord del Patronat es poden crear comissions per tractar temes d’interès o rellevància de caràcter permanent o temporal que poden assolir les funcions que expressament se li encomanin.

Se’n poden crear d’altres amb caràcter específic justificant l’acord de creació.

Aquestes comissions específiques poden estar formades per membres del Patronat o per persones que en siguin alienes.

Ha de presidir cada una de les comissions la persona que designi el Patronat en l’acord de creació.

TÍTOL IV

RÈGIM ECONÒMIC

Article 30

Patrimoni fundacional

El patrimoni de la Fundació pot estar integrat per tota classe de béns, drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica.

Tots han de figurar a nom de la Fundació i constar en l’inventari, en el Registre de Fundacions i en els altres registres que corresponguin.

Els moviments patrimonials de la Fundació s’han d’ajustar, en tot moment, a la legislació en matèria de patrimoni aplicable a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 31

Dotació patrimonial de la Fundació

La dotació fundacional està integrada per tots els béns i els drets que constitueixen la dotació inicial de la Fundació i pels que en el futur s’hi aportin amb aquest caràcter.

Article 32

Finançament

Per dur a terme les seves activitats, la Fundació es finança amb els recursos que provinguin del rendiment del patrimoni i, si n’hi ha, amb els procedents dels ajuts, les subvencions o les donacions que rebi de persones o entitats, tant públiques com privades.

Així mateix, la Fundació pot obtenir ingressos per les seves activitats, sempre que això no impliqui una limitació injustificada de l’àmbit de les possibles persones beneficiàries.

Article 33

Administració

El Patronat està facultat per fer les variacions necessàries en la composició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb el que aconselli la conjuntura econòmica de cada moment i sens perjudici de sol·licitar l’autorització oportuna o comunicar-ho degudament al Protectorat.

Article 34

Règim financer

L’exercici econòmic ha de coincidir amb l’any natural.

La Fundació ha de dur necessàriament un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals, i d’altres llibres convenients per desenvolupar adequadament les activitats i per controlar la comptabilitat.

En la gestió economicofinancera, la Fundació s’ha de regir pels principis i els criteris generals que determina la normativa vigent.

Article 35

Pla d’actuació, pressuposts, comptes anuals i auditoria

En els últims tres mesos de cada exercici, el Patronat ha d’elaborar un pla d’actuació en què quedin reflectits els objectius i les activitats que es prevegin desenvolupar durant l’exercici següent. També l’ha d’enviar al Protectorat. Així mateix, abans del primer trimestre de cada exercici, el Patronat ha d’elaborar el pla d’actuació al qual es refereix l’article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o la norma que la substitueixi.

Abans de la data que s’estableixi per ordre del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, el Patronat ha de debatre i aprovar, si s’escau, i a proposta del president, el pressupost de la Fundació per a l’any següent.

Abans del 31 de març de cada any, el Patronat ha de debatre i aprovar, si escau, i a proposta del president, la liquidació del pressupost de l’any anterior.

El gerent o la persona que designi el Patronat ha de formular els comptes anuals, que ha d’aprovar el Patronat en el termini de sis mesos des que s’hagi tancat l’exercici.

Els comptes anuals s’han de redactar amb claredat i han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.

En la memòria cal completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i cal incorporar-hi un inventari dels elements patrimonials.

A més, s’han d’incloure en la memòria les activitats fundacionals, els canvis en els òrgans de govern, direcció i representació, i també el grau d’acompliment del pla d’actuació. Així mateix, s’hi han d’indicar els recursos emprats, d’on provenen i el nombre de persones beneficiàries corresponents a cada actuació realitzada, els convenis que s’hagin subscrit amb altres entitats per a aquestes finalitats i el grau d’acompliment de la finalitat de rendes i ingressos.

Una vegada que el Patronat de la Fundació hagi aprovat els comptes anuals, s’han de presentar al Protectorat en els deu dies hàbils comptadors a partir de la data d’aprovació, acompanyats d’un certificat de l’acord d’aprovació del Patronat en el qual figuri l’aplicació del resultat, que ha d’estendre el secretari amb el vistiplau del president, els quals han d’acreditar la identitat per qualsevol dels mitjans admesos en dret davant els òrgans administratius per examinar-los i dipositar-los posteriorment en el Registre de Fundacions.

Si la Fundació incideix en els requisits legals establerts, els documents anteriors s’han de sotmetre a una auditoria externa exercida per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un informe de la qual s’ha de trametre al Protectorat juntament amb els comptes anuals.

Article 36

Personal

Tot el personal que treballi per a la Fundació manté amb caràcter general una relació de caràcter laboral, que regulen les disposicions contingudes a l’Estatut dels treballadors i als corresponents contractes de treball.

El personal s’ha de seleccionar atenent als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Article 37

Contractació

L’actuació de la Fundació en matèria de contractació s’ha d’ajustar a les disposicions del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic o normativa de substitució, així com, les normes de desplegament.

TÍTOL V

MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ

Article 38

Modificació dels Estatuts

Per acord del Patronat, es poden modificar aquests Estatuts sempre que resulti convenient per als interessos de la Fundació. S’han de modificar quan les circumstàncies que varen presidir la constitució de la Fundació hagin variat de manera que aquesta no pugui actuar satisfactòriament d’acord amb els Estatuts en vigor.

Per adoptar els acords de modificació estatutària, és necessari un quòrum de votació favorable d’almenys la meitat més un dels membres del Patronat.

La modificació o la nova redacció dels Estatuts que hagi acordat el Patronat s’ha de comunicar al Protectorat abans d’atorgar-ne l’escriptura pública, perquè hi manifesti la no-oposició. Posteriorment s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions.

Article 39

Fusió amb una altra entitat

El Patronat pot decidir fusionar la Fundació amb una altra fundació, amb l’acord previ a aquest efecte amb aquest altre ens.

L’acord de fusió s’ha d’aprovar amb el vot favorable d’almenys la meitat més un dels membres del Patronat i s’ha de comunicar al Protectorat de l’altra entitat perquè hi manifesti la no-oposició, abans d’atorgar-ne l’escriptura pública.

La fusió a la qual es refereix aquest article no suposa l’obertura del procediment de liquidació.

Article 40

Absorció, integració, transformació i extinció de la Fundació

La Fundació pot ser absorbida per altres ens de dret públic integrats en el sector públic autonòmic o ser integrada en l’Administració de la Comunitat Autònoma.

També es pot transformar en qualsevol altre tipus d’ens de dret públic que s’integri en el sector públic autonòmic. L’absorció, la integració o la transformació a les quals es refereix aquest article no impliquen l’obertura del procediment de liquidació.

La Fundació s’extingeix per les causes i segons els procediments que estableix la legislació vigent. A aquests efectes, es pot extingir la Fundació sense que l’extinció determini l’obertura del procediment de liquidació establert en l’article 41.

Article 41

Liquidació i adjudicació de l’haver

L’extinció de la Fundació determina, si escau, l’obertura del procediment de liquidació, que ha de dur a terme el Patronat sota el control del Protectorat, llevat del que preveu l’article 40.3 d’aquests Estatuts.

Els béns resultants de la liquidació s’han de destinar a fundacions o a altres institucions que persegueixin finalitats d’interès general anàlogues a les de la Fundació i que tenguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la dissolució, a aconseguir aquestes finalitats. Aquestes finalitats les ha de designar el Patronat en el moment oportú, d’acord amb el que ordeni la legislació vigent.

Article 42

Normativa aplicable

Totes les actuacions previstes en aquest títol s’han de dur a terme d’acord amb el que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o la norma que la substitueixi.

Article 43

Denominacions

Totes les denominacions que en aquests Estatuts apareixen en masculí s’han d’entendre referides també al femení.

Català