Formació

L'àrea Escola Balear de l'Esport té entre altres finalitats les següents:

  • Ser el centre docent de l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb les competències per impartir i autoritzar l'ensenyament i la formació esportiva, sense perjudici de les competències que, en matèria d'ensenyament reglat, corresponguin a la conselleria corresponent.
  • Formar el personal tècnic esportiu.
  • Donar una formació esportiva integral i especialitzada destinada a les persones amb discapacitat.

Català